Møde på SDMK i Odense, fredag den 23. juni 2017

Til stede:  Edna Rasmussen (Aabenraa), Christian Bøtker (Kolding), Kirsten Nielsen (SDMK), Eva Østergaard (SDMK), Charlotte Mejlbjerg (Assens, SDMK), Inge Bjarke (SDMK), Birgitte Momme (SDMK), Maibritt Baagøe (Odense), David Efraim Poulsen (Odense), David Vollmond (Kerteminde), Christina Øbo Andersen (Svendborg), Martin Gade (SDMK), Anders Møller (SDMK), Lars Konrad Mortensen (Nordfyn), Henrik Gantzel (Varde)

Velkomst og gensidig orientering

Efter fællessang og præsentation bød Martin velkommen til mødet – det første fællesmøde for hele regionen. Martin orienterede om konservatoriets indflytning i Odeon samt de kunstneriske uddannelser, der er ”under lup” v. rektor Henrik Sveidahl.

Praktik

Martin orienterede om den ny uddannelsesstruktur på konservatoriet fra 2018 og mulighed for at organisere musikskolepraktik i moduler.
Birgitte orienterede om konservatoriets organisering af musikskolepraktik og uddelte et oplæg til et pilotprojekt i det kommende studieår med et ekstraordinært praktikforløb i uge 3 – ”pædagogikuge”. Det omfatter både klassiske og rytmiske studerende. Man-ons. musikskolepraktik, tors. hands on-kursus ved Anders og Birgitte (gerne med deltagelse af musikskolelærere). Fredag besøg på MIB (Peter Vuust)
David: Hvorfor har man forskel på uddannelserne i Esbjerg/Odense? Martin svarede, at det er helt bevidst, at konservatoriet har profileret sine uddannelser forskelligt.
Charlotte: Mine studerende efterspørger kontinuerlig praktik over tid! Dvs. 8-10 uger. Foreslår tillige et praktiklærerkorps. Vi må være klare på, om vi uddanner undervisere til folkeskolen?
Edna: Musikskolerne er meget interesserede i at modtage praktikbesøg fra konservatoriet og afholder gerne omkostningerne på praktikstederne. Husk at skelne mellem virksomhedsbesøg og praktik. Jeres forslag om praktikuge er ikke praktik – vær skarp i terminologien!
Folkeskolen skal ikke reddes af musik- og kulturskolerne.
Martin: nej, det er læreruddannelserne, der uddanner til folkeskolen, men den åbne skole er et stort marked i vækst og kræver nye opgaver og kompetencer, som konservatoriet skal kunne adressere.
Christian. Ja, det er en vigtig en opgave for musikpædagoger også at undervise store hold, mhp at nå bredt ud. Det skal konservatorierne understøtte.
Anders: Der er akut mangel på folkeskolemusiklærere – tørke!
Christina: oplever fagpolitiske forhindringer ved at hyre musikskolelærere ind i folkeskolen.
Lars: der er gået ”fabrik” i folkeskolen. Derfor skal musikskolerne kunne rekruttere i bredden. De studerende skal lære at kunne honorere mange opgaver: fx den kommunale samskabelse samt ”bagsiden” – den sociale indsats, som er en del af opgaven i musikskolen i dag. Det kræver et opgør med mesterlæren.
Birgitte: vi skal tage udgangspunkt i de studerende, hvor de er. De har ikke i samme grad som før studiejobs i musikskolen og kender derfor ikke området så godt.
Edna: konservatoriernes dimittender har høj musikalsk faglighed men lav pædagogisk faglighed. Samarbejde kræver et fælles sprog. Man underviser, som man selv er blevet undervist.
Eva: Min opdragelse var mesterlære. Jeg har selv måttet supplere. Vi har tabt generationer og er i underskud med musikundervisning.
Majbritt: Vi oplever en stor efterspørgsel efter musiklærere i folkeskolen. Til konservatoriet: de studerende skal have kaniner – ikke blot én kanin.
Christian: det er i arbejdet med de menneskelige relationer, at man oplever motivation som underviser.
Martin: I udtrykker fra musikskolerne høje forventninger til de studerendes pædagogiske færdigheder – fint! Men husk, at de skal opleve attraktive arbejdspladser. Vi skal tage udgangspunkt i de studerendes verden, og de er meget optaget af det sociale og det skabende element.
Inge: Pædagogikken er skrumpet gennem årene på konservatoriet, men de instrumentale krav er fortsat høje. Vi har dog stadig efteruddannelsesmuligheder.
David: den ensidige instrumentale fokus starter på MGK. Allerede her skal de studerende lære refleksion. Anbefaler bog af Vivian Robinson 2015: ”Elevcentreret undervisning” – læring gennem praksis. Vigtigt med kontinuitet.
Christina: Foreslår en pædagogikum-model.
Charlotte: pædagogikum er fint, for man kan ikke færdiguddanne på konservatoriet. Savner et arbejdsmarkedsfag. Instrumentalpædagogik-lærere på konservatoriet skal have en pædagogisk praksis selv – det handler om respekt for faget!
Henrik: vi skal ikke redde folkeskolens musikundervisning men børnenes adgang til musikundervisning.
Lars: vi skal i gang – med ægte praktik nu! Hvad venter vi på? Send en bus med studerende til Nordfyn!

Efteruddannelse – Drøftelse af konservatoriets program for efteruddannelser på det musikpædagogiske område og overvejelser om nye behov.

Martin orienterede kort om konservatoriets efteruddannelsesprogram og omdelte tre eksempler på kurser med pædagogisk indhold
Inge: Hørelærekurset er taget med som eksempel på kursus ud af huset
Kirsten: Inspirationskurset har eksisteret i mange år – et meget positiv og livgivende møde med kursisterne.
Anders/Birgitte: sammenspil og klasseledelse tilbyder værktøjer og refleksion over praksis i klasserum.
Edna: Vigtigt at det er konservatoriet, der udbyder kurserne (og ikke private) ift. at søge puljer om kompetenceudvikling.
Maibritt: På efteruddannelsesdage på Fyn kan man markedsføre konservatoriets efteruddannelser.
Charlotte: fredage er ikke længere nødvendigvis gode kursusdage. Efterlyser strategi for og midler til kompetenceudvikling på musikskolerne foreslår kursus i komposition/skabende musik/musikledelse/arrangement for forhåndenværende søm.
Edna: I Aabenraa er der afsat 10 % arbejdstid til kompetenceudvikling. Foreslår kurser der reflekterer over, hvad er vi her for, målsætning, musikalsk dannelse.
Christian: ønsker at konservatorielærere komme ud og superviserer undervisere i musikskolen.

Kursusdage og musikpædagogisk konference primo januar 2018

Martin orienterede om konferencen ”Musikalsk læring på tværs” 4.- 5. januar 2018.
Opfordring til at melde detaljeret program ud hurtigt, da mange lærere bestemmer sig til august.

Vision og udvikling af musikpædagogisk forum

Organisering, fremtidige fokusområder, kommunikation, Hvordan skaber og vedligeholder vi et forum for deling af viden om aktiviteter? https://musikpaedagogiskforum.sdmk.dk/ Ved Jesper Dyhre og Martin Gade
Punktet er aflyst/udsat

Eventuelt og næste møde

Punktet er aflyst/udsat