Møde på SDMK, Esbjerg, d. 4. december 2017

Til stede: Christina Øbo Andersen (Svendborg), Inge Bjarke (SDMK), Christian Bøtker (Kolding), Jesper Rützov Rosenkilde (Svendborg), Martin Gade (SDMK), Lone Gislinge (SDMK), Charlotte Mejlbjerg (Assens, SDMK), Birgitte Momme (SDMK, Odense), Jesper Dyhre Nielsen (SDMK), Kirsten Nielsen (SDMK), David Efraim Poulsen (Odense), Edna Rasmussen (Aabenraa), Jytte Sørensen (Tønder), Maibritt Baagø Schmidt (Odense), David Vollmond (Kerteminde)

Strategi for PUV (pædagogisk udviklingsarbejde)

SDMK påtænker at udvikle en strategi for det pædagogiske udviklingsarbejde på konservatoriet. Sammen med Finn Holst arbejdes der i den forbindelse på et projekt, der skal koble praksisfelt, uddannelse og forskning (PUV) – et projekt som også vil omfatte samarbejde med folkeskoler/musikskoler.

Finn Holst præsenterede sit foreløbige oplæg til strategien.

De forestående opgaver i forbindelse med projektet er:

 • Der rettes kontakt til potentielle samarbejdspartnere i form af udvalgte folke- og musikskoler. Det er væsentligt, at samarbejdet er ligeværdigt på tværs af institutionerne, og at hele fødekæden indtænkes – fra dagpasning til forskningsfeltet.
 • SDMK afsøger i samarbejde med Finn Holst muligheder for ekstern finansiering og arbejder videre med konkrete fondsansøgninger.

Vision og udvikling af Syddansk Musikpædagogisk Forum (genoptaget fra sidste møde).

Drøftelse af ambitioner og indsatsområder. Hvilke mål skal vi sætte os for de kommende år inden for videndeling, samarbejde mv., og hvordan organiserer vi dette arbejde bedst?

Der blev i denne forbindelse besluttet følgende:

 • Forummet bør fortsat være et uformelt interessefællesskab, og bør således ikke organiseres som en forening eller lignende. Der arbejdes dog med at nedsætte en styregruppe for at sikre ejerskabet blandt de forskellige aktører.
 • Syddansk Musikpædagogisk Forum bør være et fællesskab på tværs af Jylland/Fyn, og ikke to selvstændige fraktioner.
 • Dagsordenen til forummets møder skal til stadighed afspejle de temaer og emner, der er aktuelle og væsentlige for de deltagende gruppemedlemmer.
 • Yderligere relevante mødedeltagere inviteres alt efter mødernes aktuelle dagsorden.
 • Aktuelle emner omfatter:
  • Udvikling af konservatoriets praktikforløb
  • Udvikling af relevante efteruddannelsesforløb
  • Udvikling af fælles projekter med konservatoriestuderende og musikskoleelever
  • Talentudvikling

Bordet rundt/gensidig orientering

SDMK orienterede bl.a. om følgende:

 • Samarbejde med UC SYD om fælles uddannelseselementer.
 • Status på konservatoriets aktuelle ansøgningstal.
 • Konference i januar: Musikalsk læring på tværs.
 • Pilotprojekt om styrkede praktikforløb

Herudover blev det understreget fra musikskolernes side, at konservatoriernes løbende tilstedeværelse på musikskolerne i forbindelse med koncerter, workshops osv. kan være skelsættende for eleverne. Det anbefales, at disse besøg struktureres yderligere.

Næste møde: 8. maj 2018 kl. 11-14 på SDMK, Odense