Møde på SDMK i Esbjerg d. 5. december 2016

Deltagere: Edna Rasmussen (Aabenraa), Jytte Sørensen (Tønder), Christian Bøtker (Kolding), Martin Schack (Esbjerg / SDMK), Kirsten Nielsen (SDMK), Martin Gade (SDMK), Jesper Dyhre Nielsen (SDMK) Ikke til stede: Hanne Grønlund (Varde), Lone Gislinge (SDMK)

Velkomst

Kort velkomst v/ Martin Gade, herunder:

 • Baggrund
 • Overblik over den pædagogiske vægtning på SDMK’s uddannelser
 • Status på årets ansøgerfelt

Edna Rasmussen kommenterede, at det er blevet sværere at rådgive kommende ansøgere om landets konservatorieuddannelser i takt med den større differentiering i forhold til både uddannelser og optagelseskrav.

Musikpædagogikken her og nu

Den åbne skole
Edna Rasmussen gav en status på den åbne skole og andre nyheder fra musikskolefronten. Ednas præsentation og den efterfølgende dialog kom bl.a. omkring følgende:

Talentudvikling
 • Niveauet er generelt højnet på musikskolerne, og selv dygtige elever kan ikke være sikre på en plads på MGK.
 • Der er kommet flere veje til at beskæftige sig professionelt med musik, når man er færdig på musikskole og/eller MGK. Herunder universiteterne, Sonic College og UC’erne.
 • Kristian Bøtker står i spidsen for musikskolernes fælles talentsamarbejde. En fælles ansøgning om støtte til projektet er desværre ikke gået igennem.
 • SDMK står i spidsen for projektet ’Talentcamps i Vest’. Nicolas Kock er tovholder på projektet.
 • I forhold til talentarbejdet er der generelt uenighed i musikskoleverdenen om rimeligheden af at bruge så mange ressourcer på så få elever.
Den åbne skole
 • Samarbejdet med folkeskolerne varierer meget fra kommune til kommune, og der er stor forskel på finansieringsmodellerne såvel som den politiske velvilje.
 • Samarbejdet er gensidigt givende, men kræver planlægning og engagement fra begge parter.
 • Folkeskole- og musikskolelærere har som udgangspunkt forskellige forcer og udgangspunkter, og komplimenterer potentielt hinanden rigtig godt.
 • Der efterspørges årligt hjælp fra folkeskolerne, men ikke alle musikskolelærere kan og/eller vil gøre sig gældende i folkeskolen.
 • Der er mangel på lærerstuderende med musik som linjefag.
 • Der opleves helt lavpraktiske udfordringer f.eks. i forbindelse med lokalebooking på skolerne.
 • Folkeskolernes har fokus på det alment dannende, hvorfor musikken ikke kommer i første række.
 • Progressionen i klasseorkestrene er meget langsom, hvilket kan være frustrerende for musikskolelærere, der er vant til et musikalsk fokus, der også tilgodeser talenterne.
 • Ud fra princippet om at 3 succeser er bedre end 10 fiaskoer, er det forhåbningen at succesprojekter med udvalgte skoler kan fungere som flagskibe, der vil skabe efterspørgsel efter lignende samarbejdsprojekter.
 • De gode projekter og initiativer er ofte startet og båret videre af i ildsjælene rundt omkring på skolerne.
 • Specielt blandt folkeskolelærerne bliver e-læringsplatformen Charanga taget pænt imod. Kontakt Thomas Hyldgaard fra Kolding Musikskole for info om erfaringer. (http://www.charangamusicworld.co.uk/)

Jazz Camp Ribe

Martin Schack fortalte om sit arbejde med Jazz Camp Ribe:

 • Unik mulighed for at fødekædens lag kan mødes og ikke mindst lære af hinanden på tværs af lagene.
 • Campen foregår hvert år i uge 8, og deltagerne er mellem 8 og 22 år. Der søges i videst mulige omfang at skabe en række homogene hold, som løbende evalueres og evt. tilrettes i løbet af campen.
 • Underviserne er håndplukket af camp-arrangørerne.
 • SDMK’s Very Big Band (under ledelse af Thommy Andersson) indgår i programmet og skal spille både for og med campens deltagere. Orkesteret er et årligt tværkunstnerisk projekt på tværs af Esbjergs konservatorieuddannelser.
 • Martin Schack håber på sigt at kunne inddrage SDMK’s studerende i højere grad. Konservatoriestuderende og MGK-elever kan ofte tilføre holdene noget andet end musikskolelærerne, og gennemførte evalueringer bekræfter ligeledes, at de studerende oplever et læringsmæssigt udbytte.
 • Der er etableret kontakt til Odd Elveland fra Improbasen i Norge med henblik på fremtidige samarbejder. (http://www.improbasen.no/). Improbasen deltager muligvis allerede med et hold på Jazz Camp Ribe i 2017.
 • Der er sendt invitationer til alle sydjyske musikskoler, ligesom der vises interesse fra musikskoler i det øvrige Danmark.

Musikskoletænketanken

Martin Gade orienterede om arbejdet i musikskoletænketanken (http://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/taenketank-om-musikskolerne/1/1/)

Tænketanken har oplevet, at det er en udfordring at skabe et håndfast statistisk overblik over både den samlede økonomi på området og musikskolerne elevtal, da der foregår mange aktiviteter og samarbejder uden om de tilmeldte musikskoleelever.

Se Martins slides her: https://www.dropbox.com/s/rmw4qjgebigx3ff/Powerpointopl%C3%A6g_musikskolet%C3%A6nketank.pdf?dl=0

Rundbordsdiskussion

– om det musikpædagogiske forum og musikpædagogikken generelt:

 • Det blev drøftet om forummet bør udvides med UC’erne. På baggrund af drøftelserne er dette ikke på tale pt., da det frygtes, at denne udvidelse vil kunne ”forplumre” det fælles fokus?
 • Der er ligeledes etableret et musikpædagogisk samarbejde på Fyn. SDMK deltager bl.a. i et fælles musikskoleseminar i januar.
 • Det blev diskuteret, hvor vidt der skal samarbejdes tættere sammen med de fynske musikskoler. Der var enighed om, at vi i første omgang holder os til et jysk samarbejde.
 • SDMK har etableret samarbejde om efteruddannelse med UC Syd, men som det har været tilfældet i resten af landet, har der ikke været tilstrækkelig tilslutning til at oprette brugerbetalte diplommoduler.

Konkrete tiltag

Det blev diskuteret, hvordan et musikpædagogisk forum kan bidrage helt konkret til regionens musikliv – bl.a. inden for følgende områder:

Praktik

Det efterspørges fra musikskolernes side, at SDMK’s studerende i højere grad kommer rundt i hele regionen som del af deres praktikforløb. De fleste musikskoler får aldrig besøg af konservatoriestuderende, og det opleves, at enkelte nyansatte dimittender undrer sig over musikskolevirkeligheden i en sådan grad, at de kan have behov for en kollega til at ”coache” dem i starten.

Praktikforløbene rummer en mængde potentialer, herunder:

 • Læring for de studerende med afsæt i den aktuelle musikskolevirkelighed.
 • Personaleudvikling på musikskolerne.
 • Udnyttelse af musikskolelærernes betalte mødetid.
 • Mulighed for at spotte fremtidens talentfulde musikskolelærere.

På nuværende tidspunkt består SDMK’s praktikforløb af følgende:

 • Intern kaninundervisning af soloelever
 • Intern kaninundervisning af skoleklasser og sammenspilshold
 • Praktikforløb på Sønderborg Musikskole
 • Praktikforløb på Grindsted/Billund Musikskole
 • Individuelt tilrettelagt kaninundervisning internt såvel som eksternt med udgangspunkt i studerendes ansættelse på f.eks. musikskole.
 • Observationspraktik internt og eksternt

Der blev drøftet to overordnede modeller for en fremtidig praktikindsats, der kan favne hele Sydjylland.

 1. Der fastlægges fra SDMK’s side en fast uge hvert år, hvor de studerende skal i praktik. Musikskolerne byder ind, hvis de ønsker at lægge hus og ressourcer til et praktikforløb den pågældende uge.
 2. Ud fra en betragtning om at musikskolerne arbejder for et fælles projekt, bør det ikke være valgfrit at være vært for et praktikforløb. ”Værtsskabet” bør derfor gå på omgang mellem musikskolerne.

Ved begge scenarier er oplægget, at en intern tovholder på musikskolen lægger skema for ugen på baggrund af det pågældende antal studerende og øvrige forhold.
En videreudvikling af SDMK’s praktiktilbud kræver en del forarbejde og koordinering på både et overordnet uddannelsesmæssigt plan og et rent logistisk plan i forbindelse med afviklingen.

På baggrund af forummets drøftelser tages emnet op med konservatoriets fagkoordinatorer.

Konferencer og arrangementer

Som beskrevet i SDMK’s rammeftale for 2015-2018 skal Syddansk Musikpædagogisk Forum med mellemrum afholde musikpædagogiske konferencer.
Det Jyske Musikkonservatorium har siden (ramme)aftaleindgåelsen dog med stor succes iværksat en lignende konference med deltagere fra hele landet, hvorfor SDMK nu tænker i andre baner og rammer.

Det blev drøftet, hvor vidt initiativet i Syddanmark kan tage udgangspunkt i en fællespædagogisk dag for regionens musikskoler og SDMK, og hvor vidt de studerende kan bidrage også på dette område.