Møde på SDMK i Odense d. 8. maj 2015

Til stede: Repræsentanter fra de fynske musikskoler og Syddansk Musikkonservatorium

Velkomst
Efter en indledende fællessang bød musikskoleleder Anders Richard Pedersen og rektor Claus Skjold Larsen velkommen.

De pædagogiske fag i uddannelserne på SDMK v/ adjunkt Birgitte Momme, SDMK
En komprimeret gennemgang af alle uddannelser i Odense og Esbjerg og deres pædagogiske indhold (slides er vedhæftet) Birgitte understregede, at studieordningerne er tilgængelige på SDMKs hjemmeside for uddybende nærlæsning.
SDMKs uddannelsessteder har forskellige profiler, og på det klassiske område har uddannelserne i Esbjerg mere pædagogik end i Odense, hvor uddannelsen er mere målrettet orkesterpladser og et professionelt musikervirke. Konservatoriet udbyder ikke længere en AM-uddannelse, men Brobygger-uddannelsen i Esbjerg er som direkte arvtager den uddannelse, der vægter pædagogikken højst.
I forhold til mødet med musikskolerne oplever Birgitte løbende, at studerende virkelig blomstrer og får aha!-oplevelser i forbindelse med besøg og praktik på musikskoler.

Den kompetente musikskolelærer – krav og udfordringer v/ musikskolelærer Charlotte Mejlbjerg
Charlotte Mejlbjerg gav et interessant indblik i musikskolelæreren anno 2015. Der blev givet et billede af en åben og samarbejdsvillig underviser, som er i stand til at bringe sin brede palet af kompetencer i spil. Af væsentlige kompetencer (og øvrige fordele) nævnte Charlotte bl.a.:

• Et højt kunstnerisk niveau
• Selvstændig og fleksibel
• I stand til at indgå i teams.
• Besidder viden om klasseundervisning
• I stand til at indgå i samarbejdsprojekter
• Kan gennemføre undervisning ud fra didaktisk viden
• Er i stand til at planlægge undervisningsforløb
• Holder sig opdateret både instrumentalt og pædagogisk
• Er entreprenør og vedligeholde og skabe sit job selv
• Har kendskab til vilkår og forpligtelser som offentlig/kommunalt ansat
• Er aktiv, dygtig og seriøs!!!
• Har en bil
• Og meget meget andet

Charlotte fremhævede bl.a. at vi som musikundervisere kun kan sætte dagsordenen ved at være velfunderede inde for pædagogisk teori.
I forhold til folkeskolereformen blev der ved den efterfølgende samtale bl.a. givet udtryk for, at folkeskolerne i forbindelse med reformen ikke forventer at musikskolerne bidrager med flere folkeskolelærere, men i stedet med undervisere med stærke faglige kompetencer, som kan indgå i en sammenhæng. Det er i mødet mellem de forskellige fagligheder, at magien opstår.

Niels Ullner fra SDMK gav udtryk for, at han som konservatorielærer er nysgerrig omkring musikskolerne og samarbejdet, men nok langt væk fra musikskolevirkeligheden. Han understregede, at det er nu vi har chancen for at lave det banebrydende skift i forhold til folkeskolereformen, og sørge for at vi sætter dagsordenen i stedet for at blive trukket rundt i manegen.
Det opleves, at det er svært at komme i dialog med folkeskolerne samt at samarbejderne i høj grad varierer fra skole til skole og bærer præg af ”wild river rafting”..

Folkeskolerne står ved et vadested og er ved at finde ud af, hvad de skal gøre. Det er derfor vigtigt, at vi som musikundervisere kommer med løsningsforslag, tilbud og kompetencerne til at føre det ud i livet – i stedet for at spørge ”hvad kan I bruge os til?”
Økonomien spiller en væsentlig rolle. Folkeskolerne skal betale for musikskoleindsatsen, og det er derfor et spørgsmål om prioritering fra deres side hvor stor en rolle musikken skal spille.

Samarbejdsmuligheder, ideer og ønsker – v/ Cecilia Krill, SDMK
Den efterfølgende idégenereringsproces blev faciliteret af Cecilia Krill fra SDMK, som bl.a. indledte med udsagnet ”Lykken er ikke at få mange idéer, men at få idéerne til at blive til virkelighed.”
Deltagerne blev i første omgang bedt om, at skrive samarbejdsidéer eller –ønsker ned for derefter at placere dem på gulvet, så der kunne dannes et overblik (se alle bidrag sidste i dette referat). Efterfølgende valgte deltagerne hver især de idéer (egne eller andres), som de anså for væsentligst, og præsentere dem.
Ud fra sammenhængen mellem deltagernes valg af idéer blev der dannet 4 dialoggrupper med hver et overordnet tema. Grupperne gik herefter hver til sit og drøftede deres emne(r).
Ved den efterfølgende fælles opsamling præsenterede grupperne resultatet af deres samtaler ud fra en række præfabrikerede spørgsmål.

Gruppe 1: Praktik
o Pædagogikken skal være et højstatusfag
o Der bør nedsættes praktiklærerkorps som skal fungere som praktikvejledere for de konservatoriestuderende
o Fælles praktikordning i fællesskab mellem SDMK og musikskolerne
o Afskaf kaninundervisningen og send den ud af huset
o Ansvaret ligger hos både konservatoriet og musikskolerne
o Praktikvejlederne bør kunne tilbydes en praktikvejlederuddannelse
o Interessenterne er musikskoler, SDMK, UC’erne samt Kulturministeriet

Gruppe 2: Mere fleksibel musikuddannelse
o Samarbejde mellem SDMK og professionshøjskolerne
o Modulbaseret efteruddannelse
o Samarbejde er allerede initieret med UC Syd og UC Lillebælt. Det er en stor og kompleks opgave, men arbejdet er i gang og skal gøres mere operationelt, end det er nu.
o SDMK har desuden samlæsning med lærerseminariet
o Det er væsentligt at bruge institutionernes individuelle kompetencer
o Musikskolerne får undervisere med mere afrundede kompetencer
o SDMK er ved at opbygge et netværk af samarbejdspartnere for at kunne realisere idéen

Gruppe 3: Samarbejdets synlighed
o Vi vælger at det går den rigtige vej med folkeskolereformen
o Odeon som naturligt værtssted for musikudøvelse og –pædagogik på alle niveauer
o Der bør ikke være en skarp opdeling mellem musikere og musikpædagoger.
o Årligt arrangement til synliggørelse af musikudviklingen og -livet på Fyn
o Ikke en ’event’ men et mødested og en platform for synliggørelse af hvad vi laver
o Afholdelse af koncert, der rummer alle de musikalske lag for at synliggøre musikuddannelsernes fælles ansvar og formål
o Der bør afholdes flere mindre arrangementer og SDMK bør i højere grad invitere musikskolerne med til f.eks. masterclasses, der alligevel afholdes
o Oprettelse af alumneforum til styrkelse af relationen mellem SDMK og alumner
o Oprettelse af faggruppefællesskab på tværs af niveauer

Gruppe 4: Udvikling af pædagogikum i vores egen form
o Paraply for hele samarbejdet og alle de mange facetter
o Vil højne uddannelsesniveauet
o Vil give en anden dynamik i musikskolerne
o Der skal udpeges mentorer/praktikvejledere
o Pædagogik som højstatusfag
o Der skal i fællesskab defineres indhold og krav til den færdiguddannede
o Pædagogikum starter for den nyuddannede ved ansættelse på en musikskole. Sideløbende med at man underviser på den pågældende skole, har man undervisning i pædagogik ved siden af.
o Der skal sættes ressourcer ind på det! Det kræver ressourcetildeling fra alle parter
o Nedsættelse af arbejdsgruppe/-udvalg, hvor alle interessenter er repræsenteret

Fremtidigt samarbejde i praksis – vi sætter handling bag ordene og nedsætter en fælles arbejdsgruppe med fokus på vore fælles udfordringer fra og med september 2015
Der blev nedsat en overordnet arbejdsgruppe, som følger op på mødet og drøfter det fremtidige forløb. Arbejdsgruppen består af:
• Birgitte Momme (SDMK)
• Eva Østergaard (SDMK)
• Charlotte Mejlbjerg
• Anders Richard Pedersen
• David Efraim Poulsen (har tilbudt sig efterfølgende)
• Jesper Dyhre Nielsen (SDMK) er tovholder (Martin Gade har ved sin tiltrædelse som vicerektor på SDMK overtaget denne rolle)
Der indkaldes snarligt til et møde i denne gruppe.

Claus Skjold Larsen indkalder desuden til møde med musikskolelederne efter ferien.

Samlede bidrag fra idégenereringen:
• Løbende dialog mellem SDMK og musikskolerne
• Samarbejde i faggrupper (ex. fløjtelærere fra både musikskoler og SDMK samt studerende)
• Etablering af et fast samarbejdsorgan
• Musikskolen som kommunal institution/offentlig arbejdsplads
• Musikpædagogiske uddannelser i samarbejde med UCL
• Fælles mål for pæd. praktik
• SDMKs pædagogiske udviklingsarbejde i samarbejde med musikskolerne
• Gensidigt forpligtende praktikaftaler
• Elite
• Praktik
• Undervisningsstilling
• Et funktionelt samarbejdsorgan (Musikskole/MGK/SDMK)
• Fælles MGK-SDMK orkester ved projekter
• Fælles fest
• Fælles projekter og koncerter
• Små overskuelige projekter (skolebesøg/kons-besøg)/P-uger
• Invitere studerende med til projektuger el. lign. (Ikke privatpraktiserende musiklærer-ting)
• Praktikuger i musikskolerne
• Samarbejdsudvalg – pædagogisk udviklingsarbejde
• Kontinuerlig dialog
• Afklare hvem det er vigtigt at tale med/bringe sammen
• Hvor lærer de studerende ”alt det andet” som en musikskolelærer skal?
• Årlige møder mellem musik-, kulturskole- og konservatorieundervisere
• Efteruddannelse
• Info om arbejdsmiljø
• Musikskoleelever på kons-erhvervspraktik
• Fælles konference om uddannelse i musik (SDMK, musikskoler, seminarier etc.)
• Relationskompetenceudvikling
• Praktik-forløb
• Praktik med opfølgende evaluering
• Kendskab til undervisningsmateriale
• Kons-elever på koncert-visit – også på landet. Gerne i samarbejde med folkeskole
• Afklare! Hvorfor gøre det? For hvem gør vi det? Hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi gøre det?
• Udvikle studerende til samarbejde og orkesterledelse
• Klasserumsledelse som fag på kons.
• Mere samarbejde! Fælles undervisning, Fælles kurser/workshops mellem SDMK/MGK
• Mere samarbejde
• Talentudvikling
• Oprettelse af styregruppe vedr. samarbejdet
• Som ved alle andre erhvervsrettede uddannelser må det være alfa & omega at man som kommende musikskolelærer ved hvor mange forskellige facetter, der er i det job.
• Studerende på kons bør bruge entreprenørskabsundervisning i praksis ved at organisere skolekoncerter sammen med musikskoleelever
• Efter-/videreuddannelse. For musikskolelærere/For konservatorielærere/Fælles
• Åben musikskole for studerende <-> Åben kons for musikskolelærere
• Musikskolerne på Fyn i samarbejde med kons om talentudvikling
• Personlig kontakt
• Talentskolen – hvad med fremtiden?
• Årlige møder/seminarer for lærere på musikskoler og kons
• Efteruddannelse
• Odeon som vært for månedligt tilbud til alle musikinteresserede mennesker
• Samarbejde mellem kons. Og musikskolen
• Mulighed for frivillige projektforløb
• Musikalsk temadag for folkeskolens ledere og musikskoleledere – på konservatoriet
• Lørdagsskole
• Meget tættere samarbejde om uddannelse af de studerende
• Pædagogikum/praktikforløb
• Samarbejde om efteruddannelse
• Et praktikforløb som musikskolelærer (30 ECTS) sidste/næstsidste semester
• Praktikundervisning –ikke kun for børn/elever
• Konservatorielærere ud på musikskolerne for at lære hvad de har brug for at gøre ”hjemme”
• Praktik
• Praktik begge veje – både elever og lærere
• Overordnet praktikplan med navne på musikskolelærerne