Møde på SDMK i Esbjerg d.  27. april 2015

Til stede: Edna Langeberg Rasmussen (Aabenraa Musikskole), Jytte Sørensen (Tønder Kulturskole), Hanne Grønlund (Varde Musik- og Billedskole), Martin Schack (Esbjerg Kulturskole), Lone Gislinge (SDMK), Kirsten Nielsen (SDMK), Jesper Dyhre Nielsen (SDMK)                            

 • Kort velkomst og præsentationsrunde.
 • Orientering fra Kirsten Nielsen om den nye klassiske uddannelse i Esbjerg med et større pædagogisk fokus.
 • Rundbordssamtale, som bl.a. berørte følgende emner:
  • Musikskolerne anno 2015
   • Folkeskolereformen har gjort at folkeskolen, holddidaktik og klasserumsledelse fylder meget på musikskolerne.
   • Samarbejdet med folkeskolerne er kommet godt i gang, og det er musikskolernes oplevelse, at folkeskolerne i høj grad ønsker at samarbejde.
   • Når der skal ansættes nye musikskolelærere, ser musikskolerne i højere grad på, om ansøgerne også ønsker at involvere sig i folkeskoleundervisningen.
   • Der er på flere folkeskoler indført obligatorisk instrumentalundervisning af udvalgte årgange.
   • Det er væsentligt at gøre sig formålet med folkeskoleundervisningen klart. Ønsker man at fokusere på de instrumentale færdigheder eller den almene dannelse?
   • Musikskole- og folkeskolelærere udgør på mange skoler teams i musikundervisningen, som opleves gensidigt berigende for begge parter.
   • Den nye overenskomst på musikskoleområdet betyder bl.a. at der i 2016 indføres en ny arbejdstidsmodel. http://www.dmf.dk/loenogansaettelse/overenskomster/ovkmusikskoler2015/
 • Konservatoriet
  • Der blev ytret ønske om, at der er en overordnet ansvarlig for pædagogikken på SDMK, som man kan rette henvendelse til i forbindelse med idéer til f.eks. samarbejdsprojekter.
  • Det ses gerne, at den pædagogiske praktik udvides, og at de studerende i løbet af uddannelsen har en større tilknytning til ”den virkelige verden” end det traditionelt har været tilfældet.
  • Det ses gerne, at SDMK fortsat indbyder musikskolerne til relevante masterclasses og workshops, som det var tilfældet med Paul Harris-masterclassen tidligere på året.
  • Det ses gerne, at der er et tilsvarende højt fokus på pædagogikken på både de rytmiske og klassiske uddannelser.
 • Musikpædagogisk konference d. 20. november
  • Det er væsentligt, at der ikke blot bliver tale om en ekstra pædagogisk dag, som i forvejen afholdes på musikskolerne.
  • Det kan overvejes at programlægge parallelle præsentationer eller temaer, så man som deltager kan vælge det, man finder mest relevant.
  • Forslag til indhold:
   • Videndeling
   • Hands-on præsentationer/workshops
   • Fastholdelse af musikskoleelever i den ”kritiske” alder. Martin Schack henviste i denne forbindelse til et fastholdelsesprojekt, som Niels Linneberg er i gang med og det omfattende statistiske materiale, han har samlet gennem årene.
   • Charanga (charanga.com / Madeleine)
   • Resonaari (http://www.resonaari.fi/resonaari)
   • Klasserumsledelse (evt. Marianne Tolstrup)