Fredag d. 16. april 2021

Til stede: Jette Jokumsen, Rasmus Gram Nielsen, Bente Gliese, Anders Senderovitz, Jesper Ry, Anders Møller, Birgitte Momme, Nicolas Kock, Martin Gade, Jesper Dyhre Nielsen (referent). Afbud: Jens Bloch

Fælles musikpædagogiske dag for Region Syd tirsdag d. 4. januar 2022. (MG+JERY)

Drøftelse af form og indhold med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra medlemmernes bagland. Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Drøftelserne resulterede blandt andet i følgende beslutninger, pointer og udsagn:

Målgruppe:

 • I første omgang bør vi koncentrere os om at ramme det musikpædagogisk personale

Baggrund og overordnet sigte:

 • Der har i en række år været tradition for afholdelse af fagdage på Fyn og en større konference i Esbjerg. Musikskolesamarbejdet går nu på tværs af Fyn og Jylland, og den fælles musikpædagogiske dag skal bidrage til en kulturændring og højne det brede samarbejde og videndeling over Lillebælt.
 • Synergien ved det større samarbejde giver større muskler og økonomiske fordele, ligesom et tættere samarbejde mellem konservatorium, musikskoler og MGK kan styrke ikke mindst talentarbejdet. Vi er alle en del af samme økosystem.
 • En af pointerne med konferencen er at samle hele regionen. Faggrupperne er selvstændige enheder/bobler der også kører videre efter konferencen. Det er umuligt at inkludere alle i programmet, men vi kan samle faggrupperne og så frø til, at de mødes autonomt efterfølgende.

Opmærksomhedspunkter:

 • Det er umuligt at tilgodese alle i programmet, men det skal tilstræbes, at alle interessenter har en aktie og kan se sig selv i programmet – uanset baggrund og geografisk placering. Det er derfor vigtigt at få alle stemmer med i forberedelserne – ikke kun lederne
 • Nogle lærere er bekymret for, at det bliver for stort. Hvis det skal finde klangbund i alle, skal det formidles hvorfor geografien skal udvides. Alle skal forstå, hvorfor de skal til Haderslev.
 • Der kan være behov for at differentiere efter målgruppe: Jo yngre børn jo mere behov for det nære. Jo større børn jo mere behov for at åbne til resten af verden.
 • Vigtigt at tiltag, der allerede fungerer godt i sin nuværende form også kan have mulighed for at fortsætte
 • Lederne bør ikke holde ledermøde samtidigt, men være sammen med de øvrige ansatte.

Formål/forslag til indhold:

 • Faggruppenørderi med instrumentkollegaer
 • Deling og udveksling af undervisningsmateriale
 • Debat med vigtige stemmer, der kan løfte dagsordenen
 • Oprettelse af en slags praktikbank, ud fra hvilken de konservatoriestuderende kan melde sig på en praktikplads, de kan relatere sig til, og som stemmer overens med de konkrete fremtidsudsigter.
 • Et møde mellem musikskolelærere og konservatoriestuderende og –undervisere
 • Oplæg fra MPU-studerende
 • Præsentation af udviklingsprojekter på SDMK
 • Mulighed for at præsentere personligheder, som vi ikke selv kan komme i nærheden af. Folk udefra der kommer med noget mere ekstraordinært

Arbejdsgruppe

På grund af stor interesse blandt medlemmerne blev det besluttet, at Syddansk Musikpædagogisk Forum (SDMPF) i sig selv fungerer som arbejdsgruppe.

Jesper Ry og Jens Bloch drøfter rammen for konferencen med deres bagland.

Planlægningen konkretiseres ved næste møde i SDMPF, hvorefter der nedsættes mindre arbejdsgrupper.

Jesper Ry gjorde opmærksom på, at arbejdet med fordel kan tage udgangspunkt i eksisterende arbejdsskabeloner og en omfattende analyse.

Praktikbank

Den foreslåede praktikbank sættes på dagsordenen til næste møde og der oprettes en særskilt udvalg til at arbejde med dette område.

Alle opfordres til at snakke med deres bagland med henblik på at afsøge den generelle interesse blandt kollegaer. Evt. som en decideret undersøgelse: ”Hvis der er penge til det – vil du så være interesseret?”

Med henblik på at skabe et økonomisk grundlag for aflønning af de implicerede musikskolelærerne, overvejes det at musikskoler og SDMK kan stå bag en fælles ansøgning til relevante puljer. Jesper Ry drøfter dette med de øvrige musikskoleledere.

Praktikbank-udvalget består af:

 • Rasmus
 • Birgitte
 • Anders S
 • Jette
 • Bente
 • Jesper Ry (koordinator og bindeled til de øvrige ledere)

Uddannelse og efteruddannelse

Drøftelse af behov for efteruddannelse i klasseledelse og rytmikuddannelse

Punktet blev præsenteret af Jesper Ry på vegne af regionens musik- og kulturskolelederne:

 • Der mangler uddannede kandidater specielt inden for småbørnsområdet samt kvalificerede kandidater med erfaring i klasseledelse.
 • Mange underviser lige nu i folkeskolen uden forudsætninger.
 • Der er særligt brug for en opkvalificering inden for klasserumsledelse og indskolingsrytmik/småbørnspædagogik, og det er på mange musikskoler svært at finde kandidater til at besætte stillingerne.

Opkvalificeringen kan ske inden for to retninger:

 • Efteruddannelse
 • Indhold på de eksisterende konservatorieuddannelser

Som et led i denne opkvalificering har Kirsten Nielsen afholdt kursusuddannelsesforløb på Kolding Musikskole.

De efterfølgende drøftelser resulterede blandt andet i følgende pointer og udsagn:

 • Det giver god mening, at kurserne afholdes på musikskolerne, så kompetencerne kommer ud og tager fat dér hvor det sker.
 • Musikskolernes egen efteruddannelse af deres lærere er et vigtigt signal på, at der er et stort behov.
 • Der er en forventning fra kommunen om at lærerne efteruddanner sig, men der er behov for et tydeligere kursuskatalog.
 • Der er en vigtig opgave i at tale musikpædagogik op allerede på MGK-niveau og hjælpe hinanden med at gøre området attraktivt. Vi bør tale om musikpædagogisk talentudvikling!
 • Talentudviklingen starter endnu tidligere. Vi bør arbejde med en kultur på musikskolerne, hvor de store elever også underviser de små.
 • SDMK arbejder på at øge synligheden omkring de eksisterende efteruddannelsestilbud.

Jesper Ry laver undersøgelse blandt lederkollegaer mhp. hvad der konkret er brug for? Antal kandidater pr. år osv.?

På baggrund af undersøgelsen laver Jesper et oplæg til næste møde i forummet: ”Hvad kan vi gøre sammen?”

Præsentation af pædagogiske fag på SDMK    

2 korte oplæg med efterfølgende drøftelse:

 • Teoretisk pædagogik (v Anders Møller)
 • Pædagogisk arrangement og meget andet (v. Nicolas Kock)

På kommende møder følger bl.a. oplæg om instrumentalpædagogik ved Jette Jokumsen, praktisk pædagogik ved Birgitte Momme samt MPU-uddannelsen ved Kirsten Nielsen.

Årets musikpædagogiske initiativ (MG)

SDMK har sammen med DMF indstiftet en ny pris “Årets musikpædagogiske initiativ” med 2×10.000 kr. årligt til studerende fra Odense og Esbjerg, som udviser særligt talent og foretagsomhed inden for det musikpædagogiske område

Martin Gade orienterede om initiativet med ønske om også at forankre prisen i forummet. På denne baggrund indgår Jesper Ry i bedømmelsesudvalg

Næste møde:

 1. september kl. 10-13 på Middelfart Musikskole

Medlemmer 2021-22:

 • Jette Jokumsen (Instrumentalundervisning)  Middelfart/Kolding
 • Rasmus Gram Nielsen (Folkeskolesamarbejde)                      Assens
 • Bente Gliese (Indskoling)                                                             Svendborg
 • Anders Senderovitz (Sammenspil)                                              Assens
 • Jesper Ry (musikskoleleder)                                                        Haderslev
 • Jens Bloch (kulturskolechef)                                                        Kolding
 • Anders Møller (teoretisk pædagogik og psykologi                  SDMK
 • Birgitte Momme (pædagogiske fag)                                          SDMK
 • Nicolas Kock (sammenspilspraktik mv.)                                    SDMK
 • Martin Gade (vicerektor)                                                             SDMK