Tirsdag d. 23. februar 2021

Møde i Syddansk Musikpædagogisk Forum
Afholdt online, d. 23. februar 2021

Til stede: Jette Jokumsen, Rasmus Gram Nielsen, Bente Gliese, Anders Senderovitz, Jens Bloch, Birgitte Momme, Nicolas Kock, Martin Gade, Jesper Dyhre Nielsen (referent)
Afbud: Jesper Ry, Anders Møller

Velkomst og præsentation    

Mødet var det første i forummets nye form og sammensætning. Martin Gade bød velkommen og gennemgik kort forummets baggrund og historik, hvorefter der var en kort præsentationsrunde.

Gennemgang af vedtægter og konstituering    

De nyligt udarbejdede og godkendte vedtægter for Syddansk Musikpædagogisk Forum blev gennemgået.

Den efterfølgende diskussion resulterede bl.a. i følgende pointer og beslutninger:

 • For at sikre kontinuitet i forummets arbejde blev det besluttet, at medlemmerne udskiftes løbende med overlap. Der formuleres en tilføjelse til vedtægterne, som beskriver en kommende procedure.
 • Da Syddansk Musikpædagogisk Forum ikke har en selvstændig økonomi, aftales betingelserne for medlemmernes deltagelse direkte med de respektive arbejdsgivere.

Det nye Syddansk Musikpædagogisk Forum blev konstitueret med et forretningsudvalg bestående af Martin Gade (formand) og Jens Bloch (næstformand). Det er bl.a. forretningsudvalgets rolle at sammensætte kommende dagsordener og sikre fremdrift i arbejdet.

Forummets medlemmer repræsenterer deres bagland og sørger for at bringe input, refleksioner, idéer og ønsker til forummets møder.

På baggrund af de samlede input vil der løbende blive nedsat arbejdsudvalg i forbindelse med særlige emner/interesseområder, planlægning af konferencer osv.

Drøftelse af forummets opgaver og prioriteter. Evt. nedsættelse af stående arbejdsudvalg.     

Drøftelserne bød bl.a. følgende pointer og forslag:

 • Syddansk Musikpædagogisk Forum er et virkelighedstjek i forhold til konservatoriernes forberedelse til musikskolerne – ikke mindst i forhold til den enorme forandring i børns musikudfoldelse, der opleves i disse år.
 • Også den modsatte vej er der viden at hente. Hvordan kan vi klæde hinanden på til den verden, vi alle bevæger os i?
 • Motivation er nøgleordet i forhold til at uddanne engagerede musikundervisere. Mange starter på konservatoriet med at fokusere udelukkende på eget kunstneriske virke. De skal opleve, at det også er fedt – og utroligt givende – at undervise.
 • Musikskolearbejdet har ændret sig meget. Der er kommet andre forventninger om bredde, dannelse og aktiv deltagelse i et fælles løft af kulturaktiviteter. Det stiller andre krav til lærerne, som stadig skal føle sig kvalificerede og veltilpasse i den nye virkelighed. Forummet kan hjælpe til at afdække fælles behov og muligheder for opkvalificering.
 • Flere af forummets medlemmer er tilknyttet både musikskoler og konservatorier og kan bidrage med vigtig viden og erfaringer.
 • Der er sket en professionalisering af markedet for musikundervisning, og der er kommet meget konkurrence på en bane, hvor musikskolerne tidligere havde monopol. Det er vigtigt ikke at være berøringsangste over for dette og skelne mellem den lette hurtige vej kontra fordybelse og øvning, som musikskolerne traditionelt set står for.
 • Klasserumsledelse spiller en stadig større rolle for musikskolelærere. Det er vigtigt at have for øje i den pædagogiske undervisning på konservatorierne.
 • Samarbejde er et nøgleord, når det handler om klasserumsledelse i folkeskolen. Det er et vigtigt fokus, hvordan man samarbejder bedst muligt med folkeskolelærerne og læreruddannelserne.

Evaluering af Region Syd Musikpædagogisk dag 6/1 og evt. fastsættelse af dato i 2022 og arbejdsudvalg 

På trods af, at det var nødvendigt at sadle om i sidste øjeblik og gennemføre dagen anderledes end planlagt, har der været gode tilbagemeldinger fra deltagerne.

Oprindeligt skulle 350 musikskolelærere være mødtes på Harmonien i Haderslev. Det blev i stedet konverteret til præindspillede workshops/foredrag og efterfølgende fælles drøftelser i mindre grupper (tiden til grupperefleksion blev vurderet særlig vigtig og positiv).

Formen fungerede godt og kan også fungere som inspiration i et fysisk møde.

Den efterfølgende diskussion bød bl.a. på følgende pointer og forslag:

 • De fynske musikskolers faggruppedage har været afholdt med succes. Der var generel enighed om, at faggruppenørderiet er vigtigt at mødes om.
 • Lad musikskolerne lære hinanden godt at kende før vi udvider med andre samarbejdspartnere/målgrupper
 • Deling og udveksling af undervisningsmaterialer vil kunne udgøre en helt konkret og tidsbesparende gevinst for den enkelte lærer
 • Med udgangspunkt i processen omkring det fynske strygersamarbejde: Arbejdsgrupper og klare dagsordener er nøgleord i forbindelse med planlægningen

Datoen for næste års fælles musikpædagogiske dag for Region Syd blev vedtaget til tirsdag d. 4. januar 2022. Form og indhold vil blive udarbejdet med udgangspunkt i tilbagemeldinger fra medlemmernes bagland. Arbejdsgruppe nedsættes ved næste møde i Syddansk Musikpædagogisk Forum.

Næste møder i Syddansk Musikpædagogisk Forum:

 • 16/4 kl 10-13 i Kolding. Sluttidspunktet er klokken 12, hvis mødet gennemføres online.
 • 10/9 kl. 10-13 i Middelfart. Sluttidspunktet er klokken 12, hvis mødet gennemføres online.

Hvis møderne afholdes online, benyttes Teams.

 —–

Medlemmer 2021-22:

 • Jette Jokumsen (Instrumentalundervisning)            Middelfart/Kolding
 • Rasmus Gram Nielsen (Folkeskolesamarbejde)        Assens
 • Bente Gliese (Indskoling)                                               Svendborg
 • Anders Senderovitz (Sammenspil)                               Assens
 • Jesper Ry (musikskoleleder)                                          Haderslev
 • Jens Bloch (kulturskolechef)                                          Kolding
 • Anders Møller (teoretisk pædagogik og psykologi     SDMK
 • Birgitte Momme (pædagogiske fag)                              SDMK
 • Nicolas Kock (sammenspilspraktik mv.)                     SDMK
 • Martin Gade (vicerektor)                                                SDMK