Møde på SDMK, Odense, d. 7. maj 2019

Til stede: Martin Gade (SDMK), Anders Møller (SDMK), David Efraim Poulsen (Odense), Maibritt Baagø Schmidt (Odense), Ida Franck (Svendborg), David Vollmond (Kerteminde), Anders Richard Pedersen (Nyborg), Jesper Dyhre Nielsen (SDMK)

Velkomst ved Martin Gade

Dagens dagsorden er lavet af forummets arbejdsgruppe, som foruden Martin Gade tæller David Efraim Poulsen og Anders Møller.

Videndeling

Orientering og drøftelse af konferencen Musikalsk læring på tværs og de fynske musikskolers fælles kursusdag, som i 2020 begge afholdes den 3. januar.

Dato:
Det blev drøftet, hvor vidt det er optimalt landets musikpædagogiske konferencer alle er placeret i uge 1. Der blev argumenteret for og imod både den nuværende placering af konferencerne og andre forslag til afholdelse. Følgende pointer og forslag blev bl.a. fremsat:

 • Landets konferencetilbud udbydes løbende hen over året
 • Mange deltagere vælger konference efter tema og ikke blot geografi. Kan de tematisk vinkler skærpes?
 • Kan konferencerne få et større efteruddannelses-præg?

Tema:
Det blev diskuteret, hvilke temaer, der er brug for at få belyst på en kommende konference. Herunder:

 • Prøvefag og valgfag. Hvad skal man kunne og hvad skal lærerne uddannes til?
 • Vedholdenhed og fordybelse. Der er meget, der kæmper om opmærksomheden
 • Instrumentalundervisning
 • Forældrekurser, miljø, støtte etc. Hvordan får man involveret forældrene, så de bakker op om musikken?
 • Paneldebat med både eksperter og forældre
 • Man kan godt køre med to vinkler. Tag instrumentalunderviserne ved hånden og præsentér konkrete værktøjer om klasseledelse. Mange vil gerne have det konkrete frem for det refleksive
 • Større håndværksmæssigt fokus
 • Musikundervisning med curriculum. De tænker meget anderledes end os i f.eks. England. Traditionen er meget forskellig fra Danmark, og det er mere et “færdighedsfag” frem for et “kreativt fag”
 • Forskellige systemer/tilgange over for hinanden. Både det nære og det visionære
 • Øvepraksis derhjemme. Hvordan kommer vi fra den gode undervisningstime til en velforberedt elev næste gang?
 • Hvordan lærer vi børnene at “magte” ting?
 • Talentbegrebet
 • Køns(u)balance i forhold til valg af instrument
 • Den nære kultur og rollemodeller

Praktiksamarbejder

Orientering om nyt praktiksamarbejde i Nordjylland mellem KIN og DJM.

Drøftelse af udmøntning af konservatoriets rammemål om to aftaler med musikskoler om etablering af min. tre ugers praktikforløb

Med bagrund i den kommende rammeaftale blev det drøftet, hvad SDMK og musikskolerne skal være særligt opmærksomme på forbindelse med praktikaftaler. Herunder blev følgende pointer og spørgsmål fremsat:

 • De studerendes tillid til underviseren/undervisningen er afgørende.
 • Bør den pædagogiske uddannelse ligge EFTER konservatoriet som en slags pædagogikum?
 • Den pædagogiske uddannelse bør fortsat varetages af konservatorierne.
 • Væsentligt med en gulerod for musikskolelærerne (efteruddannelse, timer, penge etc.)
 • Muslighed for tilmelding skal være overskuelig
 • Instrumentalpædagogikundervisning på konservatoriet giver utrolig god mening og kan virkelig gøre en forskel
 • Praktikforløb skal være obligatoriske for de studerende – men de skal have indflydelse
 • Klare rammer, men med mulighed for medbestemmelse – for både den studerende og praktikstedet
 • Hvordan ”sælger vi varen”? At undervise giver utrolig meget til ens eget kunstneriske projekt. Det er en gave at få lov at undervise!
 • Vigtigt også at klæde musikskolelærerne på
 • Musikerskabet og pædagogikken mødes i øvelokalet. Undervisning giver øget bevidsthedsniveau og styrker underviserens egen musikalitet

Pædagogisk talentudvikling

Orientering om nyt navn til SDMK’s brobyggeruddannelse: ”Musiker og musikpædagogisk udvikler (MPU)”

Følgende pointer og spørgsmål blev bl.a. præsenteret ved den efterfølgende drøftelse om pædagogisk talentudvikling

 • Hvordan får vi musikpædagogikken gjort attraktiv?
 • Kan man tilbyde et forløb til at afmystificere optagelsesprøve- og optagelseskravene til MPU-uddannelsen?
 • Pædagogikken er en del af ethvert musikerskab
 • Mange ser musikskoleundervisningen som en finansiering af deres musikerkarriere. Understøt en holdningsændring ved at bruge MGK’ere som vikarer på musikskolerne
 • Musikervirket skal ikke blive mindre væsentligt – musikpædagogikken skal blive mere væsentlig
 • Inddrag studerende i workshops og andre pædagogiske forløb på MGK-centre
 • Det anbefales, at tage pædagogisk talentarbejde op i det nye samråd. Også på MGK-plan

Bordet rundt/gensidig orientering

Orientering om DMK og sammenlægningen af det fynske og det jyske samråd, så der nu kun er et fælles samråd

 • Jens Bloch er formand for Region Syds musikskolesamråd.
 • Ny gereralsekretær pr. 1/6 er Lotte Trangbæk

Drøftelse om SDMK og musikskolernes mulige samarbejde ift. talentarbejdet (CNUS/MGK /andet)

Følgende forslag og spørgsmål blev fremsat/drøftet

 • Hvordan kan SDMK bidrage til Talentlørdage / CNUS?
  •  Konservatoriet kan med fordel være mere synlige, så der bliver sat ansigter/mennesker på de studerende og underviserne. Evt. ved en afslutningskoncert.
 • Kan man i højere grad bruge sidemandsoplæring i musikalsk regi, som i håndbold, garder etc.?
 • Kan vi arbejde med den nærmeste læringszone ved at bringe de forskellige elevniveauer sammen, så de unge ser og oplever det næstkommende led?

Næste møde: 21/11 kl. 12-15. SDMK, Esbjerg

Referent: Jesper Dyhre Nielsen